Porticó

Ofereix dos programes de porticó, interiors o exteriors, per a protecció i enfosquiment.

Els porticons són capaços d'integrar-se a qualsevol estil arquitectònic, amb la estètica de la fusta i les prestacions del PVC.

Existeixen dos tipus de porticons:

- El PORTICÓ DE LAMA CEGA, anomenat també CONTRAVENTANA "Z". És el porticó tradicional de lames maxiembrades i reforçades amb altres tres lames en forma de "Z".

- MALLORQUINES: Poden ser amb lames FIXES o MÒBILS; que permeten graduar des de l'interior la inclinació de les lames. Permeten el pas de la llum d'acord a cada necessitat.

Els PORTICONS DE PVC són garantia d'inalteritat al pas del temps i faciliten un manteniment pràcticament nul.